Mateusz Kryszak

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Informacja o przetwarzaniu danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu przez Jerzego Buczek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Buczek Jerzy, MIKROFILM ­SERVICE z siedzibą w Raszynie, adres: ul. Krótka, nr 1, 05-090 Raszyn, NIP: 527010737 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), do celów kontaktowych oraz marketingowych i przekazywania innym podmiotom trzecim. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest: SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. z siedzibą w Raszynie (dawniej: Buczek Jerzy, Mikrofilm-Service), adres: ul. Krótka, nr 1, 05-090 Raszyn, NIP 5342637826 | KRS 0000885339 | REGON 38859238500000, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego, Kapitał zakładowy: 5.000,00zł.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Twoich danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: [e-mail lub inne dane kontaktowe].
3) Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Twoje dane osobowe przetwarzane będą aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez SKANOWANIE.PL SP. Z O.O., aby zapewnić obsługę Twojego konta i kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach SKANOWANIE.PL SP. Z O.O., udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.
4) Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być: art. 6 ust. 1 lit. a, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) przy czym prawnie uzasadniony interes SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. obejmuje ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników.
5) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być partnerzy i podmioty współpracujące z SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.. SKANOWANIE.PL SP. Z O.O., co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez SKANOWANIE.PL SP. Z O.O..
6) Część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników serwisów poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. zabezpiecza Twoje dane poprzez zawarcie z usługodawcami SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield (np. w przypadku usługi Goolge reCAPTCHA) lub innych podstaw transferu danych osobowych
7) SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
8) Możesz żądać od SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. Natomiast wymogiem zawarcia umowy z SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. (założenia konta SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.) jest podanie hasła oraz adresu e-mail. Jeśli nie podasz nam wszystkich tych informacji o sobie, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta SKANOWANIE.PL SP. Z O.O., co ograniczy Ci możliwość korzystania z niektórych usług SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
10) Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Na podstawie monitorowania Twojej aktywności w serwisach SKANOWANIE.PL SP. Z O.O. wykonujemy analizy, których skutkiem jest: optymalizacja serwisów (m. in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników; rekomendowanie treści zgodnych z Twoim profilem oglądalności; emisja reklam skierowanych do grup odbiorców, do których zostałeś zakwalifikowany; rekomendowanie ofert dopasowanych do Twojego profilu oglądalności i zachowań. Nie wykorzystujemy jednak tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie, które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa.
11) Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
12) Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane.

 

Otrzymaj wycenę na skaner cone

Zostaw kontakt do siebie